باشگاه فرمانیه در تمامی روزهای هفته فعال است 

یکشنبه تا پنجشنبه 

از 9 تا 15 بانوان 

از 16 تا 22 آقایان 

شنبه

از 9 تا 21 بانوان 

جمعه 

از 9 تا 21 آقایان